01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Otpad koji možete odložiti na reciklažnom dvorištu: baterije, akumulatore, motorna ulja, jestiva ulja, zauljene ambalaže, zauljene filtere, zauljene krpe, ambalažno staklo, ravno staklo, tekstil, fluorescentne cijevi i žarulje, glomazni otpad, velike kućanske aparate, otpadne gume, metalni otpad, obojene metale, biorazgradivi otpad, stiropor, pet ambalaže, tvrdu plastiku, najlon i folije, drveni otpad, elektronički otpad, papir i karton.

Za korištenje reciklažnog dvorišta potreban je barkod, koji se nalazi na računu. Putem barkoda vodit će se evidencija korisnika reciklažnog dvorišta i količina predanog otpada, koju je Komunalac d.o.o. dužan voditi sukladno zakonskim odredbama.
Iz tog razloga, svaki korisnik dužan je djelatnicima Komunalca na ulazu u reciklažno dvorište pokazati barkod (možete donijeti obrazac računa s barkodom ili, ukoliko ćete koristiti aplikaciju moj-Otpad.info, pokazati barkod na Vašem mobilnom uređaju).

 

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

ponedjeljak - petak: 8:00 - 18:00 sati
subota: 8:00 - 16:00 sati 

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

 

LOKACIJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA